Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NATIONALE

Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata!

Perioada de desfasurare a Concursului:

21 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2019

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale cu premii Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata!” , (denumita in continuare “Campania”) este ESSITY ROMANIA SRL, societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Str. Polona nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/03.04.1997, avand cod de inregistrare (CUI) RO9423101 (denumita in continuare „ Organizatorul”).

Campania “Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata!” se desfasoara prin intermediul:

SC PENROSE CDB SRL (denumita in continuare “ Agentia 1”), cu sediul in strada Trifoi, nr 16, ap 2, sect 3, Bucuresti, CUI RO34133729, precum si prin intermediul

Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, cod fiscal RO13351917.

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („ Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe intreaga durata a campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu un rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, prin intocmirea de acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare dupa data autentificarii fiecarui act aditional ce contine modificari. Se va respecta conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul www.promozewa.ro, cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

2.5 Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului. Fiecare participant se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in perioada 21 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2019 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”), inscrierile facandu-se prin intermediul numarului scurt 1814 (numar cu tarif normal, in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi) si prin intermediul website-ului www.promozewa.ro, in sectiunea dedicata Campaniei (denumit in continuare „ Site-ul Campaniei”).

3.2 Campania va incepe pe data de 21 octombrie 2019, ora 00:00:01 si va dura pana pe 30 noiembrie 2019, ora 23:59:59.

3.3 Inregistrarea (prin SMS si pe website) in Campanie se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 21 octombrie 2019, ora 00:00:01 si 30 noiembrie 2019, ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice inscriere inregistrata in afara acestei perioade, nu va fi luata in considerare.

3.4 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

IV. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 Produsele participante la Campanie sunt exclusiv produsele marca Zewa, din orice categorie si in orice tip de ambalaj, distribuite de catre Organizator pe teritoriul Romaniei si comercializate in oricare dintre magazinele* de pe teritoriul Romaniei (denumite in continuare, in mod colectiv, „Produse participante" sau, individual, „Produs participant”).

*In categoria magazinelor de pe teritoriul Romaniei care comercializeaza Produsele participante intra atat magazinele care au o locatie fizica cat si magazinele online.

Categoriile de Produse participante la campanie sunt:

4.2 Participantii au obligatia de a pastra bonurile fiscale/facturile fiscale inscrise in campanie si ambalajul/ele produsului/produselor achizitionat/e, in original, pana la momentul inmanarii premiului, acestea fiind necesare pentru validare, in cazul castigului.

4.3 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.4 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

V. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

 1. Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 2. Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 3. Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 4. Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

6.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. Participantul trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe Produse Zewa Participante la Campanie, in valoare de minimum 20 RON (TVA inclus), pe un singur bon fiscal/o singura factura fiscala, oricand in perioada Campaniei “Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata!”, mai exact in oricare zi din perioada 21 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2019, din orice magazin* de pe teritoriul Romaniei care importa sau comercializeaza Produse Participante, in conformitate cu programul de functionare al acestora, si sa poata face dovada de achizitie;
  *In categoria magazinelor de pe teritoriul Romaniei care comercializeaza Produsele participante intra atat magazinele care au o locatie fizica cat si magazinele online.
 3. Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bon fiscal/factura fiscala care atesta achizitia Produselor Participante, prin oricare dintre cele doua modalitati de participare si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 4. Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 5. Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange, Vodafone, Telekom si Digi;
 6. Un Participant unic poate inscrie in Campanie, in decursul unei zile din Perioada Campaniei, maximum 3 numere diferite de bon fiscal/factura fiscala. Orice alt numar de bon fiscal/factura fiscala introdus dupa primele 3 intr-o zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, intr-o alta zi din perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele numere de bon fiscal/factura fiscala valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
 7. Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon indiferent de modalitatea inscrierii numarului de bon fiscal/factura fiscala.
 8. Acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala poate fi transmis o singura data si numai prin una dintre modalitatile prevazute in Sectiunea 6.2, indiferent de numarul Produselor Participante achizitionate (chiar daca pretul lor total de achizitie reprezinta un multiplu al sumei minime de 20 RON) . In cazul in care acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala va fi receptionat de catre Organizator de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii codului.

6.1.2 Daca un Participant trimite consecutiv 3 sau mai multe mesaje de inscriere ce contin numere de bon fiscal/factura fiscala eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la inscrierea in Campanie pentru o perioada de 24 de ore, in sensul ca acele numare de bon fiscal/factura fiscala transmise ulterior restrictionarii numarului de telefon nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a numerelor de bon fiscal/factura fiscala, participantul va primi un SMS conform articolului 6.2.1. sau un mesaj pe website-ul Campaniei conform articolului 6.2.2.

6.1.3 Numerele de bon fiscal/factura fiscala valide transmise dupa blocarea numarului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii numarului de telefon, respectiv prin respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Campaniei.

6.2 Modalitatile de inscriere in Campanie

Participantii se pot inscrie in Campanie prin una dintre urmatoarele modalitati:

6.2.1. SMS - prin expedierea unui SMS la numarul scurt 1814 (numar cu tarif normal, in retelele Orange, Vodafone, Telekom si Digi), continand numarul bonului fiscal/facturii fiscale care atesta achizitia de Produse Participante in valoare de minimum 20 RON (TVA inclus) si data emiterii acestuia/acesteia.

Validarea mesajelor.

Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:

 1. SMS-ul a fost trimis inainte de inceperea Campaniei:

  Campania Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata! nu a inceput inca. Inscrierile se fac in perioada 21 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2019 . Te asteptam!

 2. SMS-ul este trimis corect:

  Ai fost inscris in Campanie. Pastreaza in original ambalajul produsului si bonul fiscal/factura fiscala ce contine numarul inscris in Campanie pentru validare.

 3. Daca s-a depasit limita de maxim 3 inscrieri/zi:

  Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 3 inscrieri intr-o zi. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!

 4. Mesaj invalid - Daca acelasi numar de bon fiscal/factura fiscala este trimis de mai multe ori:

  Acest numar de bon fiscal/factura fiscala a mai fost inscris in cadrul Campaniei Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata! . Te rugam sa participi cu altul!

 5. Mesaj invalid - Daca SMS-ul contine un mesaj invalid:

  Ai introdus un numar de bon fiscal/factura fiscala incorect. Tasteaza cu mai multa atentie pentru a te putea inscrie in Campanie!

 6. SMS inscris dupa incheierea Campaniei:

  Campania Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata! s-a incheiat pe data de 30 noiembrie 2019. Te asteptam la urmatoarele campanii!

6.2.2. Online - prin completarea unuiformular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.promozewa.ro.

Formularul de inscriere se afla in sectiunea „Inscrie-te!” si contine urmatoarele campuri si bife:

Camp 1 Nume si Prenume
Camp 2 Numar de telefon
Camp 3 Numar bon fiscal/factura fiscala
Camp 4 Data emiterii bonului fiscal/facturii fiscale inscris/e
Camp 5 Produs participant (se selecteaza din lista Produselor Participante)

(*) Declar ca am peste 18 ani, am citit, inteles si sunt de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei.

(**) Confirm ca am fost informat, am citit Regulamentul Campaniei si am inteles informatiile privind prelucrarea datelor incluse in Anexa 1 a Regulamentului Campaniei si ca imi exprim consimtamantul in ceea ce priveste continutul acesteia si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Organizator si persoanele imputernicite de catre acesta.

Toate campurile marcate cu * si ** sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la imposibilitatea inscrierii in promotie.

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte/incomplete poate duce la imposibilitatea de inscriere si participare in Campanie sau la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea participarii si neacordarea premiului castigat.

Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular, Participantul trebuie sa apese butonul „Inscrie!”

Validarea inscrierilor.

Dupa finalizarea inscrierii, Participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje:

 1. Pentru fiecare numar de bon fiscal/factura fiscala inscris inainte de data 21 octombrie 2019, indiferent de cate numere de bon fiscal/factura fiscala trimite, participantului i se va afisa urmatorul mesaj:

  Campania Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata! nu a inceput inca. Inscrierile se fac in perioada 21 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2019 . Te asteptam!

 2. Daca un numar de bon fiscal/factura fiscala corect este inscris in perioada Campaniei, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:
  Ai fost inscris in Campanie. Pastreaza in original ambalajul produsului si bonul fiscal/factura fiscala ce contine numarul inscris in Campanie pentru validare.
 3. Daca un numar de bon fiscal/factura fiscala este incorect, Participantului i se va afisa urmatorul mesaj:

  Ai introdus un numar de bon fiscal/factura fiscala incorect. Tasteaza cu mai multa atentie pentru a te putea inscrie in Campanie!

 4. Daca s-a depasit limita de maxim 3 inscrieri/zi:

  Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 3 inscrieri intr-o zi. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!

 5. Daca un numar de bon fiscal/factura fiscala este inscris de mai multe ori, folosind in formularul de inscriere acelasi numar de telefon sau numere de telefoane diferite (indiferent de maniera de inscriere anterioara a numarului de bon fiscal/factura fiscala in Campanie), Participantului i se va afisa mesajul:

  Acest numar de bon fiscal/factura fiscala a mai fost inscris in cadrul Campaniei Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata! . Te rugam sa participi cu altul!

 6. Daca un Participant inscrie un numar de bon fiscal/factura fiscala dupa terminarea Campaniei, acestuia i se va afisa urmatorul mesaj:

  Campania Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata! s-a incheiat pe data de 30 noiembrie 2019. Te asteptam la urmatoarele campanii!

6.2.3 Apelarea numarului de INFOLINE

6.2.3.1 In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campanie participantii pot apela numarul Infoline 021/207.00.20 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 17:00, exclusiv sarbatorile legale), in perioada 21 octombrie 2019 – 30 noiembrie 2019. Prin apelarea numărului de telefon, apelantul va fi taxat în conformitate cu planul tarifar al abonamentului/cartelei deţinute.

6.2.3.2. In cazul in care un participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat, intervalul orar in care poate obtine informatii despre Campanie.

VII. SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial:

1 . Premiul cel mare , ce consta intr-un autoturism marca BMW X1 sDrive18i, in valoarea unitara de 27.234,82 EUR (TVA inclus), valoarea estimata in lei fiind de 129.692,21 lei (TVA inclus) (calculata la cursul Alpha Bank din data de 12 septembrie 2019 de 1EUR=4,762 RON).

Descrierea premiului:

BMW X1 sDrive18i Linia Model Advantage

2. Premiile mici acordate in cadrul Campaniei sunt cele descrise in tabelul de mai jos:

Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI, TVA inclus
1 Trotineta electrica Xiaomi Mijia M365 10 1.800,8 lei 18.008 lei
2 Bicicleta Merida Crossway 10-V 2019 15 1.699 lei 25.485 lei
TOTAL 43.493 lei

Descrierea premiilor mici ale campaniei:

Trotineta electrica Xiaomi MiJia M365: trotineta electrica Xiaomi MiJia M365; Electric Scooter FBC4004GL; Autonomie max 30Km, Viteza 25Kmh, Black, doua anvelope FBC4004GL.

Specificatii:

Performante:

Bicicleta de cross Merida Crossway 10-V 201: Bicicleta de cross Merida Crossway 10-V 2019 - Fitness, mobilitate urbană și chiar plimbări prelungite, toate acestea sunt sub control cu gama Crossway. Bicicleta de cross Merida Crossway 10-V 2019 dispune de un cadru din aluminiu de calitate, componente Shimano, furcă cu suspensie și un tren de rulare cu 21 de viteze.

Specificatii:

7.2 Valoarea totala estimata a premiilor este de 173.185,21 LEI, TVA inclus.

7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor castigate.

7.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga maximum premiul cel mare si un premiu mic pe toata durata campaniei.

7.5 Imaginile premiilor folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt exclusiv cu titlu de prezentare.

VIII. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile Campaniei se vor acorda prin intermediul a 2 trageri la sorti ce vor avea loc in urmatoarele conditii:

Extragerile se vor efectua in prezenta unui notar public.

In cazul in care, din orice motiv, oricare dintre cei 26 de castigatori extrasi nu poate fi validat, atribuirea premiului respectiv se va face rezervelor acestuia, in ordinea extragerii lor, aceeasi procedura de validare aplicabila in cazul castigatorilor fiind aplicabila si in cazul rezervelor.

Lista castigatorilor premiilor va fi publicata pe site-ul www.promozewa.ro in sectiunea „Castigatori”, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la validarea finala a acestora. In cazul in care exista premii neacordate, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului.

IX. SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia 2 va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori pe parcursul a 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
  1. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare a premiului, adresa de e-mail.
  2. Transmita urmatoarele documente: bon fiscal/factura fiscala inscris/a in campanie, poza ambalajului Produsului/Produselor Participant/e, copie CI in termen de 3 zile lucratoare.
   *Copia CI va fi solicitata in vederea achitarii impozitului pe premiu, in situatia premiilor ce depasesc valoarea de 600 lei.
   Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.
   Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat (3 zile lucratoare).
   Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
   In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi in termen de 3 zile lucratoare o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.
 2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/e-mail (daca ne comunica adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in poza bon fiscal/factura fiscala inscris/a in campanie, poza ambalajului Produsului/Produselor Participant/e, copie CI, in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
 3. Participantul va primi un sms in termen de 3 zile lucratoare de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

9.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/invalid) in termen de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

9.5 PARTICIPANTII AU OBLIGATIA DE A PASTRA BONURILE FISCALE/FACTURILE FISCALE INSCRISE IN CAMPANIE SI AMBALAJELE PRODUSELOR ACHIZITIONATE, IN ORIGINAL, PANA LA MOMENTUL INMANARII PREMIULUI, ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE IN CAZUL CASTIGULUI. In cazul in care Participantul declarat potential castigator nu poate prezenta ambalajul produsului si bonul fiscal/factura fiscala inscris/a in Campanie, in format fizic, care sa ateste faptul ca Participantul a achizitionat Produsul/Produsele Participant/e inscris/e in Campanie, conform prezentului Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat castigator si va pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de catre Organizator.

9.6 Constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.7 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigtor, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

9.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.9 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul Campaniei www.promozewa.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de 15 zile de la data validarii acestora.

9.10 Predarea marelui premiu poate fi un eveniment public. In baza acordului expres și liber exprimat la acel moment de catre castigator, în scris, care însă poate fi revocat ulterior, persoana acestuia, numele, localitatea în care domiciliază și materialele foto înregistrate de Organizator pot fi folosite pentru a face publică premierea și asocierea cu marca ”Zewa”, însă doar în legatură cu prezenta Campanie și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestuia. Utilizarea de către Organizator a acestor drepturi se va face fără nici un fel de plată suplimentară pentru castigator.

9.11 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in cadrul procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe website-ul Campaniei www.promozewa.ro.

9.12 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Castigatorii vor preda curierului bonul fiscal in original, validat in campanie, impreuna cu ambalajul produsului achizitionat. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

9.13 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

9.14 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

9.15 In cazul in care castigatorul unuia dintre Premiile acordate in aceasta Campanie se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

X. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Organizatorul si Agentia 1 achizitioneaza premiile campaniei si se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc.).

XI. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XII. SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XIII. SECTIUNEA 13. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIV. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta la adresa Organizatorului din Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, sau la adresa de email info.ro@zewa.net, pana la data de 30 decembrie 2019, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Castiga cu Zewa aventuri cat pentru o viata!”

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

ESSITY ROMANIA SRL (denumita in continuare ”Organizatorul”), cu sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) RO9423101 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul

SC PENROSE CDB SRL, cu sediul in strada Trifoi, nr 16, ap 2, sect 3, Bucuresti, CUI RO34133729, (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”), si

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

ESSITY ROMANIA S.R.L., adresa: Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, telefon: 021 312 68 67, email: info.ro@zewa.net;

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume;
 2. Numar de telefon;
 3. Datele rezultate din vizitarea site-ului Campaniei;
 4. Alte date cu caracter personal care sunt furnizate voluntar de catre participanti in cadrul concursului.

In plus, pentru castigatori:

 1. Adresa de domiciliu;
 2. Adresa de livrare a premiului;
 3. Adresa de e-mail;
 4. Codul numeric personal;
 5. Seria si numarul cartii de identitate.

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

 1. organizarii si desfasurarii Campaniei;
 2. desemnarii si validarii castigatorilor;
 3. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.

IV. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului - MEDIAPOST HIT MAIL SA si SC PENROSE CDB SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele castigatorilor vor fi dezvaluite si entitatilor care se ocupa de livrarea premiilor medii: Veloteca SRL si SC CORSAR ONLINE SRL (magazinul online CEL).

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/Imputernicitilor obligatii similare.

VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa din Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail info.ro@zewa.net.

VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

IX. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

X. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

XI. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.